Política de privadesa

1. ACOSTAMENT A LA PROTECCIÓ DE DADES I RESPONSABLE DE DADES

El Reglament General de protecció de dades de la UE 2016/679 (RGPD) indica que les organitzacions que recapten i/o realitzen activitats de tractament de dades personals, hauran d’implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries (art. 32 del RGPD 2016/679 ) per garantir la protecció dels mateixos, la privadesa i els drets i llibertats de les persones titulars de les dades personals, així com establir procediments per donar abast al dret de la informació dels titulars de dades, que des del punt de vista de àmbit web estarà circumscrit usuaris web.

XUP XUP ECOLOGIC SCCL (d’ara endavant XUP XUP), les dades identificatives del qual estan referenciades a l’avís legal, us informa que tractarem les dades personals que ens faciliti, en la seva qualitat d’usuari web, per a diferents finalitats. Les dades identificatives i de contacte proporcionades per vostè en procés de registre (“inscripció servei de menjador”) o en una inscripció a qualsevol esdeveniment es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, formativa o assistencial als nostres esdeveniments, sinó mitja oposició o limitació per part. La resta de dades associades a la seva persona o entitat que representa es mantindrà durant el temps necessari per complir les obligacions legals, en funció de les dades i/o documents on es van demanar o es van incloure (exemple, formulari web, contractes , factures, etc.). Les dades no se cediran a tercers llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, per tant, en aquest escenari, no aplicaria consentiment per part o que siguin necessaris per a la prestació de servei o mandat encomanat per part seva. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les vostres dades personals, així doncs, teniu la facultat d’exercitar els vostres drets que l’actual marc normatiu us confereix sobre aquestes dades.

2. INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta “política de Privadesa i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les dades personals dins de l’àmbit del present lloc web i informar dels drets fonamentals, honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l’Estat Espanyol, com a estat membre d’aquesta.
De conformitat amb aquest marc normatiu, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les vostres dades personals, per la qual cosa a continuació, apropem tots els detalls del vostre interès respecte a com realitzem aquests processos recollida i tractament, amb què fins que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

2.1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que només o conjuntament amb altres determini els fins i els mitjans del tractament de dades personals. En cas que els fins i els mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o Espanya, com a estat membre, és XUP XUP, qui actuarà, amb caràcter general, com a únic responsable.

2.2. EXERCICI DE DRETS
Vostè, en qualitat de titular de dades, podrà exercitar els seus drets al carrer Carrer Aribau, 253, Plt. Ent. Pta. 3, 08021, Barcelona o enviat un email al següent correu electrònic info@laforquillaecologica.cat (establint a l’assumpte RGPD).

Establir que, si s’ha produït una vulneració en l’exercici dels seus drets, podreu comunicar aquest fet a través del canal intern implementat per la XUP XUP d’acord amb la Llei 2/2023 de Protecció a l’Informant.

A XUP XUP s’ha designat una persona interna per portar l’assessorament i la gestió del compliment normatiu en matèria de protecció de dades, que serà l’encarregat de la supervisió de la implementació de les polítiques de seguretat i confidencialitat circumscrites al tractament dels dades. Aquest tercer s’anomena “Delegat de Protecció de Dades”, d’acord amb el RGPD 2016/679 i la LOPD 3/2018, si ho necessiteu, podeu contactar-hi a l’anterior adreça de correu electrònic establint en l’assumpte DPD/RGPD o de manera alternativa, podreu trobar les vostres dades de contacte al registre de Delegats de Protecció de Dades publicat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades al seu lloc web.

2.3. MESURES DE SEGURETAT

XUP XUP ha adoptat les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privadesa de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la seva tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i les riscos a què estan exposats. Entre altres, destaquen les mesures següents:

  1. 1. Garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat permanents dels sistemes i serveis de tractament.
  2. 2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic (a través de la gestió correcta de les polítiques de còpies de seguretat).
  3. 3. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament (mesures de control i seguiment).
  4. 4. Anonimitzar, pseudoanonimitzar i xifrar les dades personals, en cas de tractar-se de dades sensibles (establir que aquest moment no s’està realitzant aquest tipus de tractament de dades des del present lloc web).

 

2.4. FINALITAT DEL TRACTAMENT
La finalitat del tractament de dades vindrà determinada a través de l’anàlisi de la base de legitimació que aplica a la dada o dades i finalitat o finalitats per la qual van ser recollits o comunicats pel titular de les dades (vostè). Establir-vos que durem a terme únicament el tractament de dades per a les finalitats que vostè ens hagi autoritzat mitjançant els formularis disposats per a tal efecte al lloc web (“contacti’ns” i “inscripció al servei de menjador”).

Utilitzem les vostres dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats indicades anteriorment.

2.5. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
La recollida i el tractament de les vostres dades ve legitimada sempre per una o diverses bases jurídiques d’acord amb l’article 6 del RGPD 2016/679.

Formulari: Contacta’ns
Finalitat:
Atendre la sol·licitud establerta per part seva dins d’àmbit d’activitat de l’empresa
Base de legitimació: Consentiment a través de la casella establerta per a aquest efecte (implementada “al peu” del formulari).

Formulari: Inscripció del servei de menjador
Finalitat:
Poder accedir al formulari d´inscripció al menjador
Base de legitimació: Relació contractual associada a la contractació del servei (servei de menjador).

2.6. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

De vegades, per poder complir amb les nostres obligacions legals i el nostre compromís contractual amb vostè, ens veiem davant l’obligació i la necessitat de cedir algunes de les seves dades a determinats destinataris, com ara organismes públics competents com poden ser l’Agència Tributària, la Generalitat i similars quan intervingui entre les parts (el propietari del lloc web i el titular de dades) una contractació de servei (per exemple, la inscripció al servei del menjador).

En els processos de tractaments de les seves dades realitzades pot ser necessari contractar serveis externs, dàmbit tecnològic o de gestió, que poguessin implicar que les seves dades siguin emmagatzemades i/o tractades per empreses denominades encarregades de tractament de dades.

2.7. TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

Actualment no aplica el concepte de transferència internacional per al tractament de dades fora de l’àmbit territorial/tecnològic d’Espanya, i per extensió de la UE.

2.8. FORMULARI DE RECOLLIDA DE DADES

Les dades que es poden demanar al lloc web se circumscriuen als formularis establerts per a aquest efecte al lloc web com:

1. Formulari de registre associat al servei del menjador:

  • La procedència de les dades és del mateix interessat o del seu representant legal. El tipus de dades que es recullen i es tracten i són nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic, càrrec i empresa.
  • Derivat de la formalització del registre a l’esdeveniment, com a fet fàctic que configura la base de legitimació per al tractament de les dades, Carrer Aribau, 253, Plt. Ent. Pta. 3, 08021, Barcelona, ​​podreu utilitzar les vostres dades de contacte per poder enviar-vos informació corporativa.
  • El manteniment de les dades identificatives i de contacte s’establirà de forma indefinida, llevat que hi hagi exercici de cancel·lació, oposició o limitació del tractament.

2. Formulari de contacte

  • La procedència de les dades és del mateix interessat o del seu representant legal. El tipus de dades que es recullen i es tracten i són nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic.
  • Derivat de la comunicació, fet fàtic que configura la base de legitimació per al tractament de les dades, XUP XUP podrà utilitzar les seves dades de contacte per poder enviar informació d’interès pròpia associada a la seva consulta o requeriment.
  • El manteniment de les dades identificatives i de contacte s’establirà de forma indefinida, llevat que hi hagi exercici de cancel·lació, oposició o limitació del tractament.

2.9. DRETS DELS INTERESSATS
La normativa vigent de protecció de dades us reconeix una sèrie de drets en relació amb l’ús que donem a les dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, amb la comprovació prèvia de la seva identitat per part dels responsables (en aquest cas XUP XUP).

– A continuació, us apropem els drets que us assisteixen:
– Sol·licitar l’ACCÉS a les vostres dades personals
– Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les vostres dades personals
– Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a l’oblit) personals
– LIMITAR o oposar-se a l’ús o finalitats que donem a les vostres dades personals
– Dret a RETIRAR el vostre consentiment en qualsevol moment
– Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant de l’Autoritat de Control, estatal o autonòmica, corresponent.

Per a l’exercici dels vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del vostre consentiment, ho podeu fer d’acord amb el que estableix el punt 2.2 (davant la XUP XUP) o, també, a adreçant-vos a l’Autoritat Estatal designada per a aquest efecte Agència Espanyola de Protecció de Dades o Autonòmica Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

A més dels drets referenciats, si estimau que les vostres dades no s’estan demanant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, podreu realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de referenciada.

Col·laborem amb

Som membres de

El Món sempre tindrà significat per a un nen que ha estat en contacte amb la natura desde petit.

K. Lorenz (1982)