Avís legal

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l’ús del lloc web www.laforquillaecoligica.cat (d’ara endavant, el lloc web), del qual és propietari i titular del domini XUP XUP ECOLOGIC SCCL (d’ara endavant, XUP XUP).

La navegació que feu us atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest “avís legal”, que poden patir modificacions, i queden excloses les galetes que hauran de ser gestionades en el inici de l’accés a aquest lloc web (a través de la finestra emergent que s’ha disposat a nivell informatiu i operacional).

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del present lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe i l’ordre públic. L’usuari respondrà davant de XUP XUP o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

2. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR I PROPIETARI

El titular i propietari del present lloc web, en compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa dels següents extrems:

  1. 1. La Denominació Social es refereix a XUP XUP ECOLOGIC SCCL
    2. El CIF és F-67466235
    3. Eu Objecte Social està determinat en activitats de serveis de menjars i begudes. Més concretament, provisió de menjars preparats per a esdeveniments i altres serveis de menjars circumscrit a CNAE 5629.
    4. El seu domicili social és a Carrer Aribau, 253, Plt. Ent. Pta. 3, 08021, Barcelona.
    5. L’Email de contacte: info@laforquillaecoligica.cat
  2. Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i XUP XUP (les parts) es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment, sempre que es pugui acreditar la seva recepció o accés .

 

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, però XUP XUP pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la sol·licitud prèvia d’un accés i contrasenya (formulari d’inscripció).

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a XUP XUP i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci als diferents espais disposats per a aquest efecte (formularis).

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de XUP XUP ia no emprar-los per, entre d’altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, racistes, xenòfob, ofensius, o, en general, contraris a la llei o l’ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de XUP XUP o de terceres persones; així com obstaculitzar laccés daltres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals XUP XUP presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de XUP XUP o de tercers i, si escau, extreure’n informació a través.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de XUP XUP o de tercers.
e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.
g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a XUP XUP, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap de els drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Així doncs, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de XUP XUP, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre XUP XUP i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de XUP XUP dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a XUP XUP. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix s’haurà d’abstenir de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre XUP XUP, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums ia l’ordre públic.

XUP XUP no es responsabilitza de l’ús que l’usuari realitzi dels continguts posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web té caràcter comercial i corporatiu i té una finalitat merament informativa, sense que se’n garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

XUP XUP exclou, d’acord amb l’actual marc normatiu de l’Estat Espanyol, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin atribuir, de manera directa, al present lloc web:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes associada als continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i de manera exemplificativa, XUP XUP no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita. XUP XUP declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster.

La funció dels links que puguin aparèixer en aquest lloc web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. XUP XUP no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc no serà responsable del resultat de la navegació de l’usuari.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de enviar una notificació a XUP XUP (info@laforquillaecologica.cat), especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Pel que fa a això, establir que XUP XUP ha implementat un canal de denúncies intern, d’acord amb el que determina la Llei 2/2023 de Protecció a l’Informant, que podeu trobar al peu de la home del present lloc web.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de XUP XUP serà aplicable la legislació espanyola, i circumscrita a la competència jurisdiccional de la ciutat de Barcelona.

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web està subjecta a les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques competents, que constitueixen lúnic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aplica el que determina el link, ubicat al peu de la home del present lloc web, anomenat “política de privadesa”.

8. POLÍTICA DE COOKIES

Aplica el que determina el link, ubicat a l’home de la present web, denominat “política de cookies”, subjecta al que determina la finestra emergent ia la gestió que de les cookies vostè estableixi en el primer accés realitzat al present lloc web ( gestor de galetes).

Col·laborem amb

Som membres de

El que és important és aprendre amb sentit, no perquè toca, no perquè està el llibre, sino aprendre tot allò que és útil per a la vida, allò que és útil per interpretar el que passa fora de les aules.

Fernando Hernández (2014)